Autor: Natalia Matejko

Podziel się

Zespół rozproszony: dobre praktyki, wyzwania i możliwości współpracy na odległość

Zespół rozproszony (ang. distributed team) – grupa osób pracujących nad wspólnym projektem lub zadaniem, bardzo często rozlokowana na różnych kontynentach. Członkowie takiego zespołu komunikują się głównie za pomocą technologii komunikacyjnych, takich jak e-maile, komunikatory internetowe, wideokonferencje. Zarządzanie zespołem rozproszonym wymaga specjalnych umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych i zarządczych, aby zapewnić skuteczną współpracę i osiągnięcie celów projektowych.

możliwości zespołu rozproszonego

 • Dostęp do globalnych talentów – możliwość wykorzystania różnorodnych umiejętności i wiedzy

 • Elastyczność czasowa – różnice w strefach czasowych sprawiają, że zespoły rozproszone mogą pracować praktycznie 24/7 (przyspieszenie realizacji projektów i zwiększenie produktywności)

 • Zwiększenie innowacyjności – różnorodność perspektyw i doświadczeń jest idealnym środowiskiem do większej liczby kreatywnych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów

 • Elityzacja kosztów – mniejsze koszty związane np. z wynajem biur czy podróżami służbowymi

 • Zwiększenie konkurencyjności – dostęp do globalnego talentu i zwiększonej elastyczności, umożliwia szybsze wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i lepsze reagowanie na zmiany na rynku

 • Zmniejszenie wpływu na środowisko – praca zdalna może prowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych np. z dojazdami do pracy

 • Różnorodność kulturowa – osoby o różnym tle kulturowym, co może przyczyniać się do zwiększenia różnorodności w miejscu pracy i promowania szerszej perspektywy

 • Zwiększenie odporności na ryzyko – minimalizowanie ryzyka związanego z sytuacjami kryzysowymi, tj. katastrofy naturalne czy kryzysy zdrowotne, ponieważ zespoły mogą kontynuować pracę, nawet gdy jedna lokalizacja jest niedostępna

WYZWANIA zespołu rozproszonego

 • Problemy/wyzwania komunikacyjne – trudności w komunikacji, które mogą prowadzić do niejasności, opóźnień w przekazywaniu informacji oraz braku pełnego zrozumienia przez członków zespołu

 • Trudności w budowaniu relacji – brak fizycznej obecności może utrudniać budowanie relacji między członkami zespołu, co może negatywnie wpływać na atmosferę pracy i współpracę

 • Różnice czasowe – mogą utrudniać synchronizację pracy zespołu, co może prowadzić do opóźnień w przekazywaniu informacji i koordynacji działań

 • Zwiększone ryzyko konfliktów i nieporozumień – różnice kulturowe, językowe i inne czynniki mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka konfliktów i nieporozumień

 • Trudności w rozwiązywaniu konfliktów – komunikacja odbywa się głównie za pomocą narzędzi elektronicznych, co może prowadzić do nieporozumień

 • Brak nadzoru bezpośredniego – może prowadzić do obaw dotyczących wydajności i jakości pracy

 • Wyzwania technologiczne – konieczność utrzymywania odpowiedniej infrastruktury technologicznej, w tym narzędzi komunikacyjnych i systemów do zarządzania projektem

 • Brak zaufania – brak fizycznej obecności może prowadzić do trudności w budowaniu zaufania między członkami zespołu

 • Izolacja pracowników – praca zdalna może prowadzić do poczucia izolacji i braku uczestnictwa w życiu społecznym organizacji

 • Trudności w zarządzaniu różnorodnością kulturową – w zespole osób o różnym tle kulturowym mogą pojawić się trudności w zarządzaniu różnorodnością i zrozumieniu różnic kulturowych

Potrzebujesz konkretnego planu działań gotowego do wdrożenia w swoim zespole rozproszonym?

Podziel się z nami swoimi potrzebami, a nasi specjaliści dostosują program do Twojej organizacji. Wspólnie podejmijmy wyzwanie zbudowania zgranego, efektywnego zespołu rozproszonego w Twojej organizacji.

zapraszamy do kontaktu