Programy tutorskie
Zielona Transformacja
Programy mentorskie
Zarządzanie i innowacje
Sztuka Dydaktyki
Grywalizacja
Sztuczna Inteligencja
Programy dedykowane
Problem/Project Based Learning

TUTORING

Czym jest tutoring?

Tutoring to wyjątkowa metoda pracy z dziećmi, młodzieżą i studentami wykorzystywana przez najlepsze, najbardziej nowoczesne placówki edukacyjne na całym świecie, które osiągają ponadprzeciętne efekty zarówno w sferze naukowej jak i wychowawczej. Stanowi inspirację dla uczniów oraz samych nauczycieli (tutorów), zwiększając prestiż zawodowy i osobisty. Tutoring buduje i rozwija relacje mistrz-uczeń, a także podnosi prestiż placówki, poprzez indywidualne podejście do potrzeb, predyspozycji oraz talentów podopiecznych.

Dla kogo skierowany jest tutoring?

 • Uniwersytety i uczelnie wyższe
 • Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i przedszkola

 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje naukowe i edukacyjne

JAKIE SĄ CELE naszych szkoleń z tutoringu?

 • Przygotowanie zespołu tutorów do efektywnej i satysfakcjonującej pracy indywidualnej z podopiecznymi

 • Przygotowanie grupy szkoleniowej do wypracowania wizji oraz wdrożenia systemowego tutoringu

 • Pozyskanie praktycznej wiedzy w tematach realizowanych podczas programu

Dlaczego warto wziąć udział w programach tutorskich?

Istotę programów tutorskich stanowi wyposażenie Państwa w teoretyczną wiedzę o tutoringu, a także konkretne narzędzia, metody i umiejętności ich praktycznego wykorzystania, dzięki czemu skutecznie rozpoznamy potencjał podopiecznego, odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów, odczuwanie przyjemności i satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz wzmocnienie autorytetu wykładowcy.

JAKIE PROGRAMY REALIZUJEMY W RAMACH TUTORINGU?

 • Indywidualne superwizje

 • Program wdrożeniowy – tutoring

 • Szkolenia dla rad pedagogicznych

 • Szkoła Tutorów Akademickich (I stopień)

 • Szkoła Tutorów (I stopień)

 • Akredytowany Praktyk Tutoringu (II stopień)

Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!
Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już dziś!

PROBLEM/PROJECT BASED LEARNING

PBL w praktyce akademickiej

64-godzinny program rozwojowy przygotowujący uczestników do prowadzenia efektywnych, angażujących zajęć z wykorzystaniem metod problemowych.

Program umożliwia zmianę podejścia do nauczania – od transferu wiedzy w kierunku większego zaangażowania studentów w proces swojego rozwoju.

Uczestnicy dowiedzą się, jak pełnić rolę facylitatora, nauczą się projektować zajęcia w podejściu PBL, zarządzać zespołem studentów, motywować go do pracy oraz tego, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej.

Ważną częścią programu jest ćwiczenie praktycznych narzędzi, dzięki którym można uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia i zwiększyć zaangażowanie studentów.

Korzyści dla Uczestników

 • (Dzięki znajomości procesu oraz odpowiednich narzędzi) Możliwość do stworzenia własnego planu wykorzystania podejścia Problem Based Learning na swoich zajęciach.

 • Okazja do przećwiczenia kluczowych kompetencji w prowadzeniu zajęć w podejściu PBL: wchodzenie w rolę facylitatora, prowadzenia procesu uczenia się, zadawania pytań, aktywnego słuchania i udzielania motywującej, rozwojowej informacji zwrotnej.

Cel szkolenia

 • Program PBL ma na celu wyposażyć uczestników w wiedzę i kompetencje niezbędne do projektowania zajęć w duchu metod problemowych oraz korzystać z narzędzi aktywizujących studentów na swoich zajęciach.

Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!

ZIELONA TRANSFORMACJA

Czym jest zielona transformacja w placówkach oświaty?

Zielona Transformacja w placówkach oświaty to proces dążący do rewolucji ekologicznej w edukacji. Ma na celu integrowanie zasad zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i świadomości ekologicznej w codziennym funkcjonowaniu przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni. To podejście, które kształtuje postawy proekologiczne, wspiera i wprowadza rozwiązania ekologiczne oraz uczy odpowiedzialności za otaczający nas świat.

dla kogo skierowany jest program?

 • Wszystkie placówki i instytucje edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, uczelnie wyższe

 • Organizacje rządowe

 • Organizacje pozarządowe

 • Pracownicy administracyjni

Jakie są cele spotkań z zielonej transformacji?

 • Wprowadzenie proekologicznych rozwiązań w siedzibach placówek oświaty

 • Kreowanie środowiska edukacyjnego, które promuje ekologiczną świadomość, aktywność społeczną i zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego

 • Edukacja w zakresie wartości zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego konsumowania oraz poszanowania różnorodności życia na Ziemi

 • Kształcenie nowej generacji świadomej wyzwań ekologicznych i zdolnej do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Udział w naszym 8-godzinnym szkoleniu to unikatowa okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z wdrażaniem Zielonej Transformacji w środowisku edukacyjnym. Prof. Bożena Ryszawska, jako ceniona ekspertka, podzieli się swoim doświadczeniem, prezentując konkretne narzędzia i praktyki, które można zastosować w placówkach oświatowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli skutecznie wspierać procesy zrównoważonego rozwoju w swoich placówkach.

JAKIE PROGRAMY REALIZUJEMY W RAMACH zielonej transformacji?

 • Dydaktyka w dobie Zielonej Transformacji

Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!
Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już dziś!

Mentoring

Czym jest mentoring?

Mentoring to jedna z najefektywniejszych (nastawionych głównie na praktykę) metod nauki wykorzystywana na całym świecie zarówno w środowisku biznesowym, akademickim jak i obywatelskim. Jej bazę stanowi budowanie i pogłębianie relacji mentor – mentee, które rozwijają potencjał ucznia oraz przygotowują go na nowe wyzwania. Mentoring wywodzi się z Uniwersytetu Stanforda, gdzie biznes (mentor) aktywnie współpracował z uczniami (mentee). Zadaniem mentoringu jest wzmocnienie kultury organizacyjnej, ułatwienie przepływu wiedzy oraz wzbogacenie pracowników o doświadczenia, a także dbanie o prestiż i pozycję lidera wśród konkurencji.

Podsumowując, mentoring to:

 • nieformalny transfer wiedzy i doświadczenia wykorzystujący sprawdzone systemy,

 • narzędzie wspierające budowę relacji oparte na ponadczasowych wartościach,
 • nowoczesny system nauczania stosowany przez 71% firm z listy Fortune 500 w USA,
 • jako współczesne narzędzie edukacyjne powstało na Uniwersytecie Stanforda,
 • swoje korzenie ma już w przygodach Odyseusza opisanych mitologii greckiej.

dla kogo skierowany jest mentoring?

 • Kadra zarządzająca

 • Pracownicy działu HR oraz firmy rekrutacyjne

 • Niezależni konsultanci i trenerzy

 • Pracownicy organizacji rządowych

 • Właściciele przedsiębiorstw

 • Osoby interesujące się rozwojem osobistym

Jakie są cele spotkań mentorskich?

 • Wdrożenie uczestników krok po kroku do programu mentoringu

 • Identyfikacja ryzyka związanego z procesem wdrażania oraz możliwości reakcji/reagowania na nie

 • Analiza najbardziej korzystnych praktyk i negatywnych doświadczeń w odniesieniu do mentoringu w Polsce

Dlaczego warto wziąć udział w programach mentorskich?

Analizując główne cele każdej organizacji odpowiedź nasuwa się sama – warto wziąć udział w programach mentorskich ze względu na zysk. Jest on generowany przez ludzi nastawionych na rozwój osobisty, którzy dzięki nabytej wiedzy oraz doświadczeniu odpowiadają za tworzenie całej organizacji.

JAKIE PROGRAMY REALIZUJEMY W RAMACH MENTORINGU?

 • Forum Mentoringu

 • Pełne wdrożenie mentoringu

 • Szkolenie dla Mentee

 • (Certyfikowana) Szkoła Mentorów

 • Warsztaty dla koordynatorów

Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już dziś!
Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!

Zarządzanie i innowacje

Czym jest zarządzanie i innowacje?

Zarządzanie i innowacje to szereg znakomitych programów rozwojowych, które zapewnią Państwu dostęp do skutecznych narzędzi oraz inspirującej wiedzy niezbędnej liderowi do pełnienia swojej misyjności w edukacji, nauce i biznesie. Nasze programy z zakresu zarządzania i innowacji pomogą w odnalezieniu własnego, spójnego stylu zarządzania, zwiększą efektywność osobistą i organizacyjną oraz wzbogacą o umiejętność twórczego rozwiązywania konfliktów i motywowania. Nasza oferta szkoleniowa łączy ze sobą narzędzia praktyczne wspierające oraz uzupełniające prowadzenie wykładów, przemówień, prezentacji, warsztatów i szkoleń, z umiejętnością autoprezentacji, metodologią wystąpień oraz kompetencjami relacyjnymi mówcy.

dla kogo skierowane są programy?

 • Managerowie, osoby na stanowiskach kierowniczych

 • Rada pedagogiczna

 • Wykładowcy akademiccy

 • Nauczyciele, edukatorzy

 • Instytucje edukacyjne

jakie są cele programów?

 • Zdobycie zaufania oraz zainteresowania współpracowników podczas spotkań biznesowych

 • Przekazywanie energii oraz motywacji uczestnikom prowadzonego przez Państwa spotkania

 • Zdobycie pozycji prawdziwego, inspirującego lidera w organizacji

 • Nabycie świadomości siebie jako mówcy i szkoleniowca dzięki wplataniu skutecznych narzędzi przekazu treści merytorycznych

 • Poprawa jakości komunikacji z odbiorcami/grupami szkoleniowymi

Dlaczego warto wziąć udział w programach?

Zarządzanie i innowacje to sektor ukierunkowany na objęcie pozycji lidera w organizacji. Podstawa programowa kompleksowo prezentuje kompetencje mówcy oraz wyjaśnia wpływ emocji scenicznych na odbiór słuchaczy. Każdy prawdziwy mówca powinien być świadomy sposobu funkcjonowania oraz wpływania na odbiorcę swoich narzędzi, do których zaliczamy ciało, gesty oraz odpowiednią modulację głosu. W ramach zarządzania i innowacji wskażemy Państwu drogę do nawiązania silnych, inspirujących relacji z grupą odbiorców prowadzonych przez Państwa wystąpień.

JAKIE PROGRAMY REALIZUJEMY?

 • Dydaktyka w dobie Zielonej Transformacji: Praktyczny warsztat dla uczelni wyższych

 • Kształcenie na odległość

 • Szkolenia dla rad pedagogicznych

 • Szkolenia dla uczelni

 • Szkoła Wystąpień Publicznych

 • Zarządzanie w Edukacji i Nauce

Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już dziś!
Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!

Sztuka Dydaktyki

Czym jest Sztuka Dydaktyki? | Dlaczego warto wziąć udział w programie? | Jakie są nasze propozycje rozwoju pioniera innowacyjnej dydaktyki? | Spotkaj się z nami na Sztuce Dydaktyki!

Czym jest Sztuka Dydaktyki?

Jest kilka pewnych rzeczy w życiu. Jedna z nich to niewątpliwie zmiana… Jesteśmy świadkami nagłych, bywa, że rewolucyjnych przemian. Uczniowie i studenci coraz częściej wymuszają na nauczycielach/wykładowcach znalezienie sposobu na zaciekawienie ich przedstawionymi treściami. Młode pokolenie często poszukuje osób, które pomogą w rozbudzaniu i pielęgnowaniu ich pasji. Bycie tutorem, mentorem czy przewodnikiem to odpowiedzialna i ważna rola w kształtowaniu przyszłości.

Sztuka Dydaktyki to 16-godzinny program rozwojowy, w którym pokażemy Państwu projektowanie cyklu Kolba w praktyce nauczyciela/wykładowcy. Wyposażymy Państwa w narzędziownik, który umożliwi różnorodne i angażujące prowadzenie zajęć dostosowanych do wciąż rosnących wymagań coraz młodszych pokoleń. Kluczowy dla programu będzie symulator przeprowadzania zajęć, aby nie sprawdzali Państwo skuteczności tych metod na uczniach/studentach, a na naszym szkoleniu.

w ramach programu rozwojowego:

 • Poznasz i doświadczysz cykl Kolba - wykorzystanie na wykładzie, ćwiczeniach, laboratoriach, warsztatach.
 • Doświadczysz refleksji wokół tematu "sztuka a rzemiosło" w pracy nauczyciela/wykładowcy.
 • Poznasz interaktywne, onlinowe narzędzia, które urozmaicają i aktywizują zajęcia online i stacjonarne.
 • Weźmiesz udział w symulacji różnych typów zajęć: wykładach, ćwiczeniach, konwersatoriach, warsztatach, seminarium.

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA PROGRAMU

 • Cykl Kolba w teorii i praktyce dydaktycznej

 • Narzędzia aktywizujące uczniów/studentów

 • Symulator zajęć bazujący na różnych zmiennych: wielkość grupy, forma zajęć, rodzaj treści, czas trwania

 • Praktyka pod okiem doświadczonych dydaktyków

 • Efekt „wow” na zajęciach z uczniami/studentami

 • Przełamanie schematów w nauce

WARTOŚĆ indywidualna PROGRAMU

 • Refleksja - „Jak podchodzę do nauczania?”

 • Zawiązanie nowych, wartościowych relacji

 • Sposób na zrozumienie pokolenia Z

 • Spełnienie zawodowe i przyjemność z prowadzenia zajęć

 • Materiały szkoleniowe + narzędziownik nauczyciela/wykładowcy

 • Zaświadczenie udziału z możliwością kontynuowania procesu certyfikacji

etapy rozwoju pioniera innowacyjnej dydaktyki

Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już dziś!
Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już dziś!

GRYWALIZACJA

Czym jest grywalizacja? | Dla kogo jest skierowane szkolenie z grywalizacji? | Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu z grywalizacji? | Jakie są cele spotkań z grywalizacji? Dowiedz się, jak wygrać ucznia/studenta!

Czym jest grywalizacja?

Grywalizacja, czyli gamifikacja, to proces wykorzystywania elementów i technik znanych z gier w środowiskach nie będących grą. Jest to skuteczne narzędzie angażujące uczestników i ułatwiające przyswajanie wiedzy poprzez zabawę i rywalizację.

dla kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie z grywalizacji jest idealne dla dydaktyków i nauczycieli. Jest to szczególnie wartościowe dla osób, które chcą wprowadzić nowoczesne i angażujące metody nauczania oraz dla tych, którzy pragną zwiększyć zaangażowanie i motywację na swoich salach lub w klasach.

dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu z grywalizacji?

 • Innowacyjne metody nauczania: Poznanie technik grywalizacji pozwala na zastosowanie nowoczesnych i efektywnych metod nauczania, które zwiększają zaangażowanie i motywację uczniów.

 • Zwiększenie efektywności: Grywalizacja może znacząco podnieść efektywność procesów edukacyjnych, umożliwiając szybsze i trwalsze przyswajanie wiedzy.

 • Rozwój umiejętności: Uczestnicy szkolenia rozwijają umiejętności projektowania i wdrażania strategii grywalizacji, co jest cenną kompetencją na rynku pracy.

 • Praktyczne zastosowania: Szkolenie daje konkretne narzędzia do wykorzystania w praktyce zawodowej, co przekłada się na lepsze wyniki i większą satysfakcję z pracy.

jakie są cele spotkań dotyczących grywalizacji?

 • Zrozumienie mechanizmów grywalizacji: Uczestnicy nauczą się, jak działa grywalizacja i jakie elementy gier można wykorzystać w edukacji.

 • Projektowanie strategii grywalizacyjnych: Uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia własnych strategii grywalizacyjnych dostosowanych do specyfiki ich działalności i wieku osób, z którymi pracują.

 • Analiza case study: Analiza rzeczywistych przypadków zastosowania grywalizacji pozwoli zrozumieć jej skuteczność i potencjał.

 • Interaktywne warsztaty: Na warsztatach pojawi się możliwość zaprojektowania swojego procesu grywalizacyjnego.

Chcę się dowiedzieć, jak wygrać ucznia/studenta!
Chcę dopytać o szczegóły szkolenia.

SZTUCZNA INTELIGENCJA

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna Inteligencja, znana również jako AI (z ang. Artificial Intelligence), to dziedzina informatyki, która koncentruje się na tworzeniu systemów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które normalnie wymagają ludzkiego myślenia. Te systemy potrafią analizować dane, rozpoznawać wzorce, podejmować decyzje i uczyć się na podstawie doświadczeń. Sztuczna Inteligencja jest szeroko stosowana w różnych dziedzinach, od medycyny i finansów po przemysł i naukę. To pojęcie kojarzy Ci się z Chatem GPT? To dopiero wierzchołek góry lodowej.

dla kogo skierowany jest program z zakresu sztucznej inteligencji?

Szkolenie ze Sztucznej Inteligencji jest skierowane do dydaktyków i nauczycieli, którzy mają:

 • Postawę otwartości na nowości: Sztuczna Inteligencja to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, dlatego ważne jest, aby dydaktycy byli otwarci na nowe technologie i metody nauczania, które może wprowadzić AI.

 • Chęć dostosowania się do zmian: Dydaktycy, którzy są gotowi dostosowywać swoje metody nauczania do ewoluującego środowiska edukacyjnego, mogą wykorzystać AI jako narzędzie do podniesienia jakości swoich lekcji.

 • Dążenie do innowacji: Nauczyciele zainteresowani innowacjami i doskonaleniem swojej praktyki pedagogicznej mogą znaleźć w AI źródło inspiracji do tworzenia bardziej zaangażowanych i efektywnych lekcji.

 • Zrozumienie roli technologii w edukacji: Dla tych dydaktyków, którzy rozumieją, że technologia jest integralną częścią dzisiejszego świata edukacji, szkolenie z Sztucznej Inteligencji może pomóc w wykorzystaniu tejże w celu usprawnienia procesu nauczania i uczenia się.

 • Zainteresowanie rozwojem kariery zawodowej: Dydaktycy, którzy dążą do doskonalenia swoich umiejętności i rozwoju zawodowego, mogą znaleźć w szkoleniu ze Sztucznej Inteligencji możliwość rozszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

jakie są cele programu z zakresu sztucznej inteligencji?

 • Zrozumienie podstaw AI: Zapewnienie uczestnikom solidnych podstaw i kluczowej wiedzy teoretycznej dotyczącej Sztucznej Inteligencji

 • Praktyczne umiejętności: Umożliwienie uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia komend (promptów) i implementacji rozwiązań AI

 • Zastosowanie w praktyce: Pomoc uczestnikom w identyfikacji konkretnych obszarów, w których można wykorzystać AI w ich pracy lub projektach badawczych

 • Rozwinięcie myślenia krytycznego: Zachęcanie do krytycznego myślenia i eksperymentowania z nowymi pomysłami związanych z AI

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Sztuczna Inteligencja jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w dzisiejszym świecie biznesu i technologii. Szkolenie dostarcza konkretnej wiedzy, która jest bardzo ceniona na rynku pracy.

Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jak wykorzystać nowatorskie rozwiązania AI w swojej pracy lub biznesie.

W miarę jak AI staje się coraz bardziej powszechne, ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami.

Szkolenie zachęca do eksperymentowania z nowymi pomysłami i tworzenia aplikacji AI, co może być nie tylko satysfakcjonujące, ale także przynoszące korzyści.

JAKI PROGRAM REALIZUJEMY w ramach AI?

 • Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji podczas procesów dydaktycznych

Chcesz wziąć udział? Zarejestruj się już dziś!
Chcesz poznać szczegóły? Skontaktuj się z nami!

Programy Dedykowane

Czym są programy dedykowane?

Oprócz Programów Otwartych, oferujemy również wdrożeniowe Programy Dedykowane dla instytucji z sektora edukacji i nauki oraz biznesu, które chcą przygotować swoją kadrę do pracy oraz wzmocnić jej kompetencje dydaktyczne lub liderskie. Uczestnictwo w Programie Dedykowanym umożliwia dostosowanie strategii szkolenia oraz harmonogramu jego realizacji do indywidualnych potrzeb instytucji i jej pracowników. Dodatkowy atut Programów Dedykowanych stanowi korzyść finansowa dla Partnera, któremu zależy na podniesieniu kompetencji swojego zespołu.

dla kogo skierowane są programy dedykowane?

 • Wykładowcy akademiccy

 • Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych

 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 • Edukatorzy, trenerzy i osoby prowadzące warsztaty

 • Organizacje pozarządowe

 • Instytucje administracji publicznej

Dlaczego warto wziąć udział w programach dedykowanych?

 • Nieszablonowe, kreatywne podejście do produktu i biznesu
 • Wykorzystywanie poznanych metod oraz narzędzi w praktyce edukacyjnej

JAKIE PROGRAMY REALIZUJEMY W RAMACH PROGRAMÓW DEDYKOWANYCH?

 • Grywalizacja i narzędzia IT w edukacji

 • Nieszablonowe, kreatywne podejście do produktu i biznesu

 • Program Based Learning

 • Wykorzystywanie TIK w dydaktyce

 • Wystąpienia publiczne

 • Międzykulturowość na uczelni wyższej

 • Zarządzanie czasem w dydaktyce

 • Zarządzanie stresem w nauczaniu

 • Action learning

 • Komunikacja w edukacji

 • Myślenie projektowe (design thinking)

 • Case study

 • Neurodydaktyka

 • Wykorzystywanie poznanych metod oraz narzędzi w praktyce edukacyjnej