10-06-2019

Siedem Liter o tegorocznym kongresie tutoringu

Col­le­gium Wra­ti­sla­vien­se po raz szó­sty zor­ga­ni­zo­wa­ło kon­gres dla tu­to­rów i sym­pa­ty­ków tej for­my edu­ka­cji. W tym ro­ku go­ścił nas Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy we Wro­cła­wiu. Za­pla­no­wa­no czte­ry wy­kła­dy, dzie­więt­na­ście warsz­ta­tów, dwa pa­ne­le do­brych prak­tyk (aka­de­mic­kich i szkol­nych), od­by­ła się rów­nież uro­czy­stość wrę­cze­nia Akre­dy­ta­cji Tu­tor­skich oraz Cer­ty­fi­ka­tów dla uczel­ni, szkół i przed­szko­li (!) wdra­ża­ją­cych tu­to­ring.

Pełna treść artykułu:

http://www.siedemliter.pl/artykuly/spotkanie-ludzi-specjalnych-vi-ogolnopolski-kongres-tutoringu,182

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.