Akredytacja Tutorska /po ST/

photo-smallest-square

Nazwa programu: AKREDYTACJA TUTORSKA/ścieżka ogólna/ 

Nadany tytuł: AKREDYTOWANY PRAKTYK TUTORINGU

 

 

Program Akredytacji Tutorskiej – ścieżka ogólna,  jest przeznaczony  dla:

 • Absolwentów Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense /szkolenie 64h/.
 • Absolwentów innego udokumentowanego, specjalistycznego szkolenia z zakresu tutoringu /minimum 56 h szkoleniowych/. Szczegółowe wymagania dla tych kandydatów są udostępnianie na życzenie.

 

Akredytacja Tutorska – Akredytowany Praktyk Tutoringu, jest autorskim programem kształcenia, stanowiącym następny stopień w rozwoju kariery zawodowej tutorów. Program Akredytacji Tutorskiej odpowiada na zgłaszaną przez wielu tutorów,  absolwentów Szkół Tutorów, potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności tutorskich, przy jednoczesnym tworzeniu przestrzeni dla tutoringu na polskim rynku edukacyjnym. Program Akredytacji Tutorskiej to również proces wyznaczania standardów dla zawodu tutora.

Przygotowany przez nas innowacyjny, autorski program Akredytacji Tutorskiej kładzie nacisk na praktyczny wymiar tutoringu,   a jego celem jest wsparcie tutorów w realizacji samodzielnych projektów tutorskich w ich środowiskach,  przygotowanie ich do roli konsultantów tutoringu a także wsparcie w budowaniu marki własnej jako tutora na rynku edukacyjnym.

Cele te zrealizujemy poprzez:

 • Intensywną praktykę tutorską: każdy uczestnik Programu Akredytacji Tutorskiej zrealizuje dwa projekty tutorskie (liczące minimum 8 tutoriali) z podopiecznymi (uczniami lub studentami) ze swojego środowiska.
 • Indywidualną superwizję pracy tutorów uczestniczących w Programie: każdy tutor weźmie udział w minimum 4 sesjach indywidualnych  superwizji.
 • Przekazanie nowej wiedzy oraz trening nowych narzędzi tutorskich.
 • Pogłębione analizy przypadków tutorskich podczas superwizji grupowej.
 • Samodoskonalenie pracy własnej w zgodzie z kodeksem etycznym tutora.
 • Pogłębienie refleksji nad tożsamością tutora oraz własnej samoświadomości.
 • Nabycie umiejętności budowania marki własnej jako tutora na rynku edukacyjnym.
 • Analiza możliwości rynkowych dla zawodu tutora, nakreślenie możliwości biznesowych uczestników programu oraz wypracowanie profili i ofert tutorskich na ogólnopolskim portalu tutoring.edu.pl.
 • Zestaw gotowych narzędzi wspierający tutora w pracy z podopiecznym.

ZESPÓŁ

Zobacz cały zespół

Program

1 moduł –  zjazd, 16 godz

GRUPOWE SUPERWIZJE

Moduł ma na celu wymianę doświadczeń po przeprowadzonych spotkaniach tutorskich z uczniem, studentem oraz umożliwia uczestnikom uzyskania wsparcia w trudnych sytuacjach, z którymi się spotykają. Superwizje grupowe są również przestrzenią na znalezienie odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które pojawiają się w praktyce tutorskiej.

KOMUNIKACJA W TUTORINGU 

Komunikacja w tutoringu – moduł ma na celu poznanie i przećwiczenie modeli komunikacyjnych znajdujących najczęstsze zastosowanie w tutoringu. Obejmuje On przede wszystkim zagadnienie związane z aktywnym słuchaniem, udzielania konstruktywnej i motywującej informacji zwrotnej, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu i dyskusji oraz rozbudzania w sobie wspierającej empatii. Omawiane kompetencje komunikacyjne umożliwiają skuteczne nawiązanie relacji z podopiecznym i motywowanie go do rozwoju.

GRANICE W TUTORINGU I ASERTYWNOŚĆ

Moduł ma na celu przećwiczenie umiejętności stawiania granic w relacji tutor-student oraz nauczenie się rozpoznawać, kiedy te granice są przekraczane. Moduł obejmuje również zagadnienie  asertywności jako metody oraz pomaga sprecyzować, nad jakimi obszarami tutor może pracować, a jakich zagadnień nie powinien poruszać.

2 moduł –  zjazd, 16 godz

PODEJMOWANIE DECYZJI

Moduł ma na celu przećwiczenie narzędzi, dzięki którym tutor może efektywnie pomagać podopiecznym w podejmowaniu ważnych decyzji rozwojowych, edukacyjnych i naukowych, ustalaniu kryteriów, które pozwalają na podejmowanie działań i wyzwań w zgodzie z własnymi wartościami i priorytetami.

PYTANIA ZNACZĄCE W TUTORINGU 

Moduł mający na celu pogłębioną pracę z pytaniami jako podstawowym narzędziem pracy w procesie tutorskim. Obejmuje swoim zakresem zarówno konstruowanie pytań zgodnie z potrzebami ucznia, studenta, jak i zadbaniem o ich celowość i efektywność.

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA 

Moduł mający na celu przygotowanie tutorów do prowadzenia dialogu motywującego z podopiecznym z wykorzystaniem pytań i narzędzi rozwojowych.

3 moduł –  zjazd, 16 godz

NARZĘDZIA ROZWOJOWE I PRACA PROJEKTOWA 

Moduł ma na celu wyposażyć tutorów w dodatkowe pomysły na prowadzenie atrakcyjnych i angażujących studenta spotkań tutorskich.

KODEKS ETYCZNY TUTORA

Moduł ma na celu zapoznanie się i zrozumienie podstawowych zasad etycznych w pracy tutora oraz nabycie umiejętności podejmowania decyzji w przypadku dylematów etycznych, z którymi spotyka się tutor.

TOŻSAMOŚĆ TUTORA

Celem modułu jest podjęcie refleksji nad osobą tutora – w kontekście wartości, misji i tożsamości tutora. Umożliwia on podjęcie przez uczestników głębokiej autorefleksji nad sobą w roli tutora, co skutkuje pogłębieniem własnej samoświadomości.

BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ TUTORA 

Moduł ma na celu zdefiniowanie własnej marki jako tutora, wypracowanie sposobów budowania pozycji na rynku edukacyjnym, rozwijania komercyjnej oferty tutorskiej oraz jej promowania. Efektem modułu jest wypracowanie profili i ofert tutorskich uczestników na portalu ogólnopolskim tutoring.edu.pl

4 moduł – indywidualne superwizje, 4h

Każdy uczestnik programu jest zobligowany do przeprowadzenia dwóch cykli tutorskich z dwoma różnymi podopiecznymi, każdy składający się z przynajmniej 8 spotkań. W czasie pracy tutorskiej uczestnik będzie pod opieką superwizora, który będzie wspierał tutora w pracy z podopiecznym oraz pomagał mu w rozwoju tutorskim. W tym  celu zakładamy realizację 4 godzin indywidualnych superwizji.

Indywidualne sesje z superwizorem dadzą uczestnikom:

 • możliwość uczenia się oraz rozwoju dostosowanego do konkretnych potrzeb uczestników i okoliczności prowadzenia tutoriali;
 • zbudowanie otwartej i opartej na zaufaniu relacji;
 • motywację do utrzymania wysokiej jakości prowadzonych tutoriali;
 • poszukiwanie autorskich rozwiązań, zwiększanie biegłości, kreatywności, pewności oraz uważności w roli tutora.
 • refleksję nad wartościami w tutoringu oraz zagadnieniami etycznymi.

 

WARUNKI UZYSKANIA AKREDYTACJI TUTORSKIEJ

STUDIUM PRZYPADKU

Napisanie i rozwiązanie studium przypadku z zakresu praktyki tutorskiej – według metodologii przedstawionej w trakcie szkolenia.

VIDEO LUB AUDIO ZE SPOTKANIA TUTORSKIEGO

Nagranie (video lub audio) przeprowadzonego przez siebie spotkania tutorskiego z podopiecznym. Spotkanie (lub jego fragment) powinien trwać minimum 20, a maksimum 45 min. Nagranie zostanie omówione z tutorem-superwizorem, który udzieli Kandydatowi do akredytacji informacji zwrotnej. Należy pamiętać, że nagranie spotkania powinno odbyć się po uzyskaniu zgody podopiecznego oraz jego rodziców (w przypadku osoby niepełnoletniej). Collegium Wratislaviense gwarantuje, że nie zostanie ono upublicznione ani wykorzystane do jakichkolwiek celów bez wiedzy i zgody podopiecznego i/lub jego rodziców

ODNOWIENIE AKREDYTACJI TUTORSKIEJ

Akredytacja Tutorska jest przyznawana na 4 lata. Dla zagwarantowania stałego, wysokiego poziomu merytorycznego tutorów, Program Akredytacji Tutorskiej pozwala na jej cykliczne odnowienie. Warunkiem spełnienia kryterium dla odnowienia akredytacji jest udokumentowana aktywność tutorska w trakcie 4 lat od rozpoczęcia szkolenia w ramach programu Akredytowany Praktyk Tutoringu.  Szczegółowe informacje dot. wymagań dla odnowienia akredytacji są udostępnione na stronie www.tutoring.edu.pl

UROCZYSTY ODBIÓR ŚWIADECTW AKREDYTACYJNYCH PODCZAS  OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU TUTORINGU

Zakończeniem procesu akredytacji jest uroczysty odbiór świadectw akredytacyjnych, który będzie miał miejsce podczas Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu. Każdy Akredytowany Praktyk Tutoringu ma zagwarantowany bezpłatny udział w tym wydarzeniu.

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU AKREDYTACJI TUTORSKIEJ

KORZYŚCI DLA TUTORÓW:
 • Pozyskanie najnowszej wiedzy, umiejętności i narzędzi tutoringowych a także nabycie praktycznych umiejętności tutorskich.
 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z budowaniem marki własnej jako tutora na rynku edukacyjnym a także umiejętność analizy rynku pod kątem rozwoju własnych projektów tutoringowych.
 • Otrzymanie świadectwa akredytacji wydanego przez wiarygodną instytucję, lidera wdrożeń programów tutoringowych w Polsce.
 • Możliwość odnowienia akredytacji gwarantująca utrzymanie optymalnego poziomu wiedzy i umiejętności tutorskich oraz utrzymania profilu tutorskiego na portalu informacyjnym tutoringu.edu.pl.
 • Satysfakcja z pracy dydaktycznej będąca efektem lepszych relacji z podopiecznymi i ich rodzicami.
 • Nowe możliwości rozwoju i awansu zawodowego poprzez koordynację projektów tutorskich w swoim środowisku pracy.
 • Współudział w budowaniu społeczności tutorów w Polsce, możliwość wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.
 • Dostęp do portalu informacyjnego oraz platformy edukacyjnej pozwalającej na ustawiczne wzbogacanie wiedzy.
 • Możliwość współpracy przy projektach realizowanych przez Collegium Wratislaviense.
 • Przynależność do elitarnej grupy zawodowej, otoczonej przez Collegium Wratslaviense wyjątkowym wsparciem.
KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA TUTORÓW:
 • Zbudowanie profesjonalnej ścieżki rozwoju dla zawodu tutora.
 • Standaryzacja zawodu uwierzytelniająca posiadaną wiedzę i umiejętności.
 • Budowa społeczności tutorów pozwalająca na wymianę wiedzy i doświadczeń, nawiązywane kontaktów zawodowych.
 • Budowanie wiarygodności i rozpoznawalności tutorów poprzez autoprezentację w bazie tutorów akredytowanych na dedykowanym portalu edukacyjnym.

Aktualnie prowadzimy rekrutację w następujących miastach i terminach-> SPRAWDŹ

Aktualne promocje cenowe -> SPRAWDŹ

Cena obejmuje:

 • Realizację zajęć programu akredytacyjnego zakończonego sprawdzeniem wiedzy.
 • Indywidualne superwizje.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu.
 • Świadectwo akredytacji w oprawie.
 • Prezentację w bazie Akredytowanych Praktyków Tutoringu na tutoring.edu.pl
 • Możliwość dostępu do dedykowanej platformy edukacyjnej
 • Możliwość odnowienia akredytacji po upływie 4 lat.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Szkolenie składa się z czterech modułów. Trzy z nich realizowane są w formie dwudniowych zjazdów, czwarty moduł to indywidualne superwizje w ilości  4 godzin do wykorzystania w trakcie trwania szkolenia. Aby otrzymać świadectwo akredytacyjne uczestnik musi zrealizować wszystkie cztery moduły i otrzymać pozytywną ocenę superwizora. Dla celów akredytacji wymagamy obecności na zajęciach w wysokości min. 40h szkoleniowych (możliwość absencji do 8h szkoleniowych).

Rekomendacje

Uczestnictwo w Programie Praktyk Tutoringu pozwoliło mi zrobić kolejne kroki na drodze do stania się tutorem, czyli osobą, która potrafi wchodzić w rolę mistrza (z pokorą…) . Jest to tak, jak zobaczyć ścieżkę w lesie pełnym przecinających się duktów i nie tylko poddać się jej urokowi ale wejść w nią i poznać. Dobre rzeczy wymagają czasu, wytrwałości, trzymania się celu i dojrzewania – w Szkole Tutorów mogłam pytać i próbować – budować swoją ścieżkę inspirując i ucząc się od innych wędrowców.
Katarzyna Jędrzak

 

Jeżeli wydaje Ci się, że po uczestnictwie w pierwszym stopniu szkolenia o tutoringu wiesz już wszystko i jesteś pełen pasji, by podjąć się wyzwania by być Mistrzem dla swojego Podopiecznego to… uczestnictwo w Praktyku Tutoringu bardzo Ci w tym pomoże. Zobaczysz, jak wiele mogą wnieść w Twoją praktykę oferowane superwizje; Twoja pierwsza praktyka tutoringu, która odbywać się będzie pod czujnym okiem Twojego osobistego Tutora bardzo ci ułatwi Twoja pracę zwłaszcza, gdy napotkasz bariery niemożliwe do przebycia – Superwizor wspomoże Cię i przekonasz się, ze nie ma rzeczy niemożliwych!
Agnieszka Borysewicz-Filipek

Zaufali nam:

z01
z04
z04
z04
z05
z05a
z06
z07
z08
z09
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z16
z17
z18
z19
z20
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22
z22

Strona www.cw.edu.pl korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Ustawienia przechowywanych plików cookies możesz w każdej chwili zmienić (dowiedz się jak). Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.